کارگاه نرم افزار دیزاین بیلدر
کارگاه عکس
راهنماي ثبت نام دانشجويان كارشناسي گروه معماري
راهنماي ثبت نام دانشجويان كارشناسي گروه معماري

باسمه تعالي

 

راهنماي ثبت نامي دانشجويان گروه معماري

 

دانشجويان گرامي راهنماي ذيل بيان كننده روند و نكات مهم ثبت نام خواهد بود و سوالات شما را در اين خصوص پاسخ خواهد داد. اين راهنما در 5 بخش به اقدامات لازمه و نكات پيش از ثبت نام تا اتمام زمان حذف و اضافه خواهد پرداخت. لذا مطالعه دقيق تمامي نكات و رعايت آنان براي دانشجويان الزامي است.

همچنين با توجه به ارايه راهنماي كامل ثبت نامي، مراجعه حضوري شما در زمان ثبت نام به گروه و يا آموزش دانشكده پاسخي به غير از نكات اشاره شده در اين راهنما نخواهد داشت. لذا از مراجعه حضوري در اين دوره بپرهيزيد.     


1- نكات كلي

1- دانشجوي گرامي به هيچ عنوان user  و password  پروفايل خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد زيرا در صورت بروز هرگونه مشكلي در ثبت و يا حذف ناخواسته دروس، دانشكده مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت و تغييري در دروس شما نخواهد داد.

2- باز و يا بستن پروفايل هاي دانشجويي در اختيار گروه نمي باشد لذا در صورت بسته بودن پروفايل به بخشهاي مربوطه مراجعه نماييد.

3- در زمان ثبت نام پس از زدن دكمه "ثبت نهايي" امكان هيچگونه ثبت يا تغييري نخواهيد داشت.

4-  دانشجويان ترم آخر مي توانند حداكثر 24 واحد اخذ نمايند مشروط به فارغ التحصيلي (نداشتن هيچ درس باقي مانده)

5- گذراندن پيش نياز هاي هر درس الزامي است.

                                               الف) دانشجو پيش از اين درس را اخذ كرده، اما نمره زير 10 كسب نموده.

 6- شرايط همنياز نمودن دروس                                                        يا

                                               ب) دانشجوي ترم آخر (در صورت عدم تداخل دروس و وجود ظرفيت خالي)

7- پس از روز حذف و اضافه امكان هيچگونه جايجايي و يا تغيير كد براي دانشجويان ميسر نمي باشد وآخرين تغييرات صرفأ در روز حذف و اضافه خواهد بود.

8- معيار انتخاب دروس ترمها، درس طراحي مي باشد.

9- دروس عمومي بهمراه برخي از دروس تخصصي (نقشه برداري (گروه زمين شناسي) - هندسه پيش دانشگاهي، رياضيات و آمار، رياضي 2 (گروه رياضي)، زبان پيش دانشگاهي (گروه زبان)) توسط گروههاي ديگر ارايه مي گردد. در صورت ابهام و يا سوالي در اين دروس به گروههاي تخصصي هر يك مراجعه نماييد.

10- درخواست افزايش ظرفيت از طرف دانشجويان براي دروس تكميل ظرفيت شده بدون پاسخ خواهد ماند.

11- كليه مراحل ثبت نام و حذف و اضافه بصورت اينترنتي مي باشد و مراجعه حضوري جهت ثبت، حذف و يا جابجايي دروس بدون نتيجه خواهد بود.

2- اقدامات پيش از ثبت نام

1- بررسي ترمبندي از طريق تابلوي اعلانات، سايت و يا كانال دانشكده

2- اطمينان از باز بودن پروفايل خويش پيش از روز ثبت نام

3- بررسي نمرات ترم قبل پيش از ثبت نام

4- بررسي ساعت ثبت نامي مشخص شده براي دانشجو (بر اساس سال ورودي و كد دانشجويي)


3- ثبت نام در روز ثبت نام (ثبت نام بر اساس كد دانشجويي)

- در روز ثبت نام و در ساعت تعيين شده صرفا دروس ترم خويش را خواهيد ديد و امكان ثبت آنها را خواهيد داشت.

- دروس بر اساس كد دانشجويي و ترمبندي گروه قابل رويت خواهند بود.

- در صورت عدم انطباق شماره دانشجويي و دروس درخواستي دانشجو (دانشجويان مهمان، انتقالي، دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده هستند، دانشجوياني كه مرخصي گرفته اند و يا دانشجوياني كه موفق به گذراندن دروس خود طبق ترمبندي دانشكده نشده اند)، اغلب دروس براي اين دسته از دانشجويان قابل روئت نخواهد بود و اين دانشجويان از ساعت 19 روز ثبت نام امكان تكميل واحدهاي خود را خواهند داشت.  

- دانشجويان حتما در زمان تعيين شده ثبت نامي خود نسبت به اخذ واحد ترم خويش اقدام نمايند در غير اينصورت پس از زمان ثبت نام، دروس داراي ظرفيت خالي براي تمامي دانشجويان باز خواهند شد. در صورت عدم اخذ واحد دانشجو در زمان مقرر گروه هيچگونه مسئوليتي در خصوص ارايه درس نخواهد د اشت.

- از ساعت 19 به بعد دروسي كه داراي ظرفيت خالي مي باشند بتدريج براي تمامي دانشجويان باز خواهند بود. لذا دروسي كه پس از ساعت 19 قابل رويت نمي باشند به معني تكميل ظرفيت آنهاست.

- از اخذ واحد ترم هاي بالاتر جدا خودداري نماييد. در غير اينصورت گروه مي تواند به تشخيص خود نسبت به حذف درس بدون اطلاع دانشجو اقدام نمايد.

- دانشجويان موظف هستند تا بصورت پشت سرهم دروس طراحي معماري خود را اخذ نمايند، لذا از اخذ درس طرح بالاتر بدون گذراندن طرح قبلي خودداري نماييد در غير اينصورت امكان حضور شما در كلاس نخواهد بود.

- طبق سرفصل دروس رشته معماري، اخذ دو درس طراحي در يك ترم امكان پذير نمي باشد. صرفا دانشجويان ترم آخر كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) امكان اخذ درس طراحي معماري (5) و طرح نهايي را بصورت همزمان خواهند داشت.


4- اعلام درخواست به دفتر برنامه ريزي گروه (يك هفته پس از روز ثبت نام)

- دانشجوياني كه موفق به اخذ برخي از واحدهاي درخواستي خود نشده اند با مراجعه به دفتر برنامه ريزي دانشكده نسبت به ثبت درخواست خويش اقدام مي نمايند. بديهي است ثبت درخواست به معني ارايه درس نمي باشد.

                                       الف) عدم وجود ظرفيت خالي در آن درس (در صورت وجود ظرفيت خالي درخواست ثبت نخواهد گرديد)

 - شرايط ثبت درخواست:      ب) عدم تداخل با دروس اصلي ترم (دروس يك ترم تداخل ندارند اما بديهي است امكان تداخل واحد ترمهاي متفاوت وجود دارد)

                                       ج) درس متعلق به ترم جاري و يا ترمهاي گذشته باشد (درخواست دروس ترمهاي بالاتر ثبت نخواهد گرديد).

5- حذف و اضافه

- دانشجويان مي توانند در زمان حذف و اضافه نسبت به انجام تغييرات احتمالي با توجه به ظرفيت هاي خالي اقدام نمايند.

- در زمان حذف و اضافه تمامي دروس داراي ظرفيت خالي براي تمامي دانشجويان قابل رويت و اخذ خواهد بود.

- پس از روز حذف و اضافه امكان هيچگونه جايجايي و يا تغيير كد براي دانشجويان ميسر نمي باشد وآخرين تغييرات صرفأ در روز حذف و اضافه خواهد بود.

 

اتمام ثبت نام

۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين
 
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
                       
 اطلاعيه هاي دانشگاه
                                                  
شماره تماس دانشگاه: 9-35354001-031
 اخبار دانشگاه
   اطلاعيه هاي آموزشي
 
شماره تماس دانشكده معماري و شهرسازي: 35002671-031
 انتشارات دانشگاه
       
 
Powered by DorsaPortal